วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โปรแกรม 3D Max

การใช้งานโปรแกรม 3DS Max
    มารู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงาน 3D ที่มีชื่อว่า 3ds max ซึ่งได้พัฒนาโดยบริษัท AutoDesk Inc. โดยลักษณะพิเศษของ 3ds max ช่วยให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและใส่พื้นผิวให้โมเดลอย่างสมจริง ในส่วนของ 3D Animation จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครเหมือนดังมีชีวิต จึงนิยมทำงาน 3D ไปใช้ในงานโฆษณาและงานภาพยนตร์
 รู้จักกับงาน 3D
    ลักษณะพิเศษในการสร้างโมเดล 3D สามารถควบคุมมุมมองของวัตถุได้อย่างอิสระโดยการหมุนโมเดลให้เห็นตำแหน่งของวัตถุทุก ๆ ด้านสำหรับปรับแต่งโครงสร้างโมเดลและเมื่อสร้างโมเดลแล้วให้ใส่พื้นผิดและจัดแสงให้แก่โมเดลให้เป็นธรรมชาติ
ส่วนประกอบของโปรแกรม 3ds max 

 3ds max เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในการสร้างภาพ 3 มิติ และงานสร้าง Animation เหตุที่โปรแกรมได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถขึ้นรูปโมเดลได้ง่ายและความสามารถของโปรแกรมก็ครอบคลุมการทำงานได้เกือบทุกเรื่องของงาน Animation ส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรม 3ds max เพื่อเป็นพื้นฐานในการงานงาน 3D ต่อไป ดังนี้

     ในการทำงานด้วย 3ds max จะเริ่มจากการขึ้นรูปโมเดล ด้วยกลุ่มเครื่องมือ Rollout สร้างรูปขึ้นมา จากนั้นปรับรูปทรงด้วยชุดคำสั่ง Object Categories ต่อด้วยสร้าง Animation จากกลุ่มเครื่องมือ Reactor เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหวให้กับโมเดลและ Time Slider กำหนดช่วงเวลาการแสดงผลงาน ส่วนกรณีที่ต้องการเรียกใช้เครื่องมือกลุ่มใด ให้คลิกขวาบริเวณ Main Toolbar


พื้นฐานการใช้ 3ds max
    สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา 3ds max ต้องเริ่มจากการศึกษาตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุ เช่น ย่อ/ขยาย หมุนวัตถุและส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับมุมมองของภาพ การใช้เส้นกริด ตำแหน่งการวางวัตถุ Pivot Points ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างงาน Animation เป็นอย่างมาก
ปรับมุมมองของโมเดลบน Viewport
    การสร้างโมเดลใน Viewport สามารถทำงานควบคู่กับ Viewport Controls ซึ่งได้รับรวบรวมคำสั่งในการย่อ/ขยายหรือหมุนในหน้าจอ Viewport และสามารรถปรับแต่งโมเดลได้ง่าย โดยตำแหน่ง Viewport Controls จะอยู่ด้านล่างมุมซ้ายของโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• Zoom ใช้ย่อ - ขยายหน้าจอ Viewport เพื่อใช้ดูรายละเอียดของตัวโมเดล การใช้งานเพียงคลิกเมาส์แล้วลากขึ้นเป็นการขยายภาพ หรือลากเมาส์ลงเป็นการย่อขยายภาพ (อาจใช้ลูกกลิ้งของเมาส์เลื่อนเพื่อย่อ/ขยายหน้าจอใน Viewport ได้)
• Zoom All เป็นการย่อขยาย Viewport ทั้งหมดทุกด้านคือ Top, Front, Left และ Prespective โดยย่อขยายพร้อมกันทุก ๆ ด้าน  
• Zoom Extents เป็นการย่อหรือขยายโมเดลให้เต็มหน้า Viewport
• Field of View ขยายภาพด้วยวิธีการแดรกเมาส์ใน Viewport
• Pan View เป็นการเลื่อนภาพใน Viewport เพื่อดูรายละเอียดโมเดล(เป็นคำสั่งที่สำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก)

• Arc Rotate เป็นการหมุน Viewport เพื่อหาตำแหน่งที่จะใช้แก้ไขวัตถุ โดยเมื่อเลือกคำสั่ง Arc Rotate นั้น โปรแกรมจะสร้างจุดศูนย์กลางในการหมุนวัตถุ

• Min/Max Toggle ใช้ปรับหน้าจอของ Viewport ให้แสดงผลเต็มหน้าจอหรือให้เลือกเฉพาะบาง Viewport ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับการปรับแต่งหรือแก้ไขรูปทรง (กรณีที่ต้องการให้ Viewport กลับสู่สถานะปกติให้คลิกซ้ำที่คำสั่ง Min/Max Toggle อีกครั้ง

การปรับมุมมองใน Viewport สามารถใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานได้ด้วยเพราะจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น สำหรับเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ ขยายวัตถุด้วยคำสั่ง Zoom , หมุนวัตถุด้วยคำสั่ง Arc Rotate , และย่อ/ขยาย View port ให้แสดงเฉพาะส่วนด้วยคำสั่ง Min/Max Toggle
การปรับแต่ง Viewport
       หน้าจอของ Viewport สามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยตนเองว่า ในหน้าจอส่วนใดที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดของโมเดลในขนาดใหญ่ เหรือเล็กตามความต้องการของผู้ใช้งานดังนี้

   Viewport นอกจากกำหนดค่าด้วยตัวเองแล้วยังสามารถกำหนด Viewport ตามแบบฟอร์มของโปรแกรมที่มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Viewport Configuration สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกขวาบริเวณ Viewport Controls
    ในส่วนของ Viewport ยังมีด้านของโมเดลนอกเหนือจาก 4 ด้าน โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านคีย์ลัด ดังนี้
 Top =
 Left =
 Perspective =


 Front =
 Bottom =
 Camera =

แถบเครื่องมือของ 3ds max
    ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโมเดลมาทำความรู้จักเครื่องมือที่สำคัญใน 3ds max ซึ่งแถบเครื่องมือหลักของโปรแกรม คือ Main Toolbar และ Reactor Toolbar เป็นคำสั่งพื้นฐาน ในส่วนของ Main Toolbar นั้นจะมีเครื่องมืออยู่จำนวนมาก ฉะนั้นการเรียกใช้งานจึงต้องใช้ Scrolling เลื่อนดูคำสั่งไปด้านซ้ายมือ โดยเราจะมาเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดล ดังนี้

แก้ไขงานด้วย Undo & Redo
    คำสั่ง Undo & Redo มีความสามารถในการย้อนการทำงานในกรณีที่ต้องการแก้ไขงานโดยไม่จำเป็นต้องสร้างงานใหม่ สามารถใช้คีย์ลัดช่วยได้โดยกดปุ่ม
เชื่อมวัตถุด้วย Select and Link
    Select and Link เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเชื่อมวัตถุให้เหมือนกันเป็นชิ้นเดียวกัน เพราะการสร้างโมเดลในบางครั้งจะต้องนำวัตถุรูปทรงต่าง ๆ มาวางซ้อนกันเพื่อดัดแปลงเป็นภาพและวัตถุที่ซ้อนกันจะไม่สามารถขยายพร้อมกันได้ จำเป็นต้องใช้คำสั่ง Select and Link ช่วยจัดกลุ่ม เพื่อนำไปใช้ในการย่อ/ขยายและหมุนวัตถุพร้อมกัน ซึ่งการใช้งานให้คลิกวัตถุชิ้นแรกค้างไว้แล้วลากไปยังวัตถุชิ้นที่ 2 ดังนี้


เลือกวัตถุด้วย Select Object
   Select Object เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกวัตถุ เพื่อจะนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรืออาจเรียกว่าเป็นคำสั่งเริ่มต้นการใช้งาน เมื่อใช้คำสั่งใดแล้วควรมาจบการทำงานด้วย Select Object โดย Select Object มีเครื่องมือย่อยดังนี้

เลือกวัตถุ Select by Name
   Select by Name เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกวัตถุตามรายชื่อของวัตถุ ใช้ในกรณีที่ต้องสร้างโมเดลแบบซับซ้อนโดยนำรูปทรงมาซ้อนกันทำให้เลือกวัตถุได้ลำบาก จึงนิยมใช้คำสั่ง Select by Name จะช่วยลดปัญหาและทำให้งานได้คล่องตัวขึ้น ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น: